Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

Invia International, a.s.

__________________________________________________________________________

Se sídlem: Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 05426677

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Invia International, a.s. (dále též „Podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Invia International, a.s. a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře Invia International, a.s. nestanoví-li Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak.

1.2       Společnost Invia International, a.s., IČO: 054 26 677, se sídlem Moravská Ostrava, Českobratrská 3321/46,702 00 Ostrava, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10864 (dále „Invia International“), působí na českém trhu jako cestovní kancelář provozující svoji činnost zejména prostřednictvím obchodních zástupců.

1.3       Pro účely těchto Podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část Zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované společností Invia International (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.4       Invia International si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu.

1.5       Zájezd od společnosti Invia International si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře se společností Invia International smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

1.6       Nedílnou součástí smlouvy o Zájezdu, resp. těchto Podmínek, jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu od prodejce.

1.7       Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě do 2 let. Dále nezahrnuje pobytové či odletové taxy, které se platí přímo v destinaci a z tohoto důvodu je nelze zahrnout do celkové ceny. Aktuální informace obdrží Zákazník před nákupem od prodejce.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1       Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy.  Invia International nemá v okamžiku přijetí objednávky,  informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně.

2.2       Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem  Invia International po obdržení objednávky.

2.3       Invia International si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností, za kterých byly nabídkové ceny stanoveny a které nebylo možné v nabídce uvést.

2.4       Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti  Invia International řešeno následovně:

(a) Poté, co Zákazník v souladu s článkem 2.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Invia International tuto objednávku obdrží, provede Invia International rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby Invia International. V případě objednávky v nepracovní den, bude objednávka vyřízena  v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Invia International kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

(b) Zákazník bere na vědomí, že v případě telefonických objednávek jsou hovory s pracovníky Invia International monitorovány, čímž není dotčeno právo Zákazníka monitorování odmítnout.

 

2.5       Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována společností Invia International, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

 

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a společností Invia International, vzniká u Zájezdů uzavřením smlouvy o Zájezdu či uzavřením jiné smlouvy (tj. akceptací objednávky) v případě jiných služeb (dále jen „Smlouva“). Obsah Smlouvy je vymezen nabídkou Zájezdů nebo služeb, nezávaznou objednávkou těchto služeb a její akceptací ze strany společnosti Invia International, těmito Podmínkami, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy, anebo potvrzením o Zájezdu dle článku 2.7 těchto Podmínek, případně přílohami Smlouvy a těchto Podmínek. Invia International je povinna tyto Podmínky Zákazníkovi připojit k návrhu Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v případě akceptace Smlouvy souhlasí také s těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

 

Invia International rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude‑li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku  2.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti Invia International, či scan takovéto smlouvy a potvrzení platby na email prodejce zájezdů, či jinak doručit do Invia International. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a  Invia International není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu).

 

2.6       Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti Invia International. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 3.4 těchto Podmínek.

2.7       Odchylně od článku 2.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti Invia International, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

 

2.8       Společnost Invia International jako pořadatel Zájezdu, je povinna předat Zákazníkovi doklad od příslušné pojišťovny o podmínkách pojištění a způsobu oznámení pojistné události, a to současně se Smlouvou.

2.9       Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob.

 

2.10     Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak:

Děti do 2 let cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během pobytu a společnost Invia International za ně účtuje manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou i zpáteční letenku). Tento manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými lety, včetně samostatných letenek a nepodléhá stornopoplatkům. U linkových letů je cena stanovena dle podmínek dopravce. Případné náklady na dětskou postýlku se platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.

 

Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma dospělými, obdrží obvykle slevu nebo zvláštní dětskou cenu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i ostatních dětských slev. U některých ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel Zájezdu povinen zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v anglickém jazyce.

 

2.11     Zákazník si je vědom toho, že Invia International může využívat služeb obchodních partnerů, tzn., že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera Invia International, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

2.12     Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti Invia International, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení ze strany Invia International akceptováno.

3. PLATBA

3.1       Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

3.2       Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než 45 dní před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle 45 kalendářních dnů před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.3       Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané méně než 45 dní před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet Invia International, v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách Invia International, či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem Invia International. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.

3.4       Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že společnost Invia International, rezervaci nepotvrdí (viz článek 2.6 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

3.5 Zákazník souhlasí s tím, že Invia International, je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu, a to pouze za následujících podmínek. Ceny Zájezdů Invia International byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 1. 2. 2017. Invia International disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny Zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny oproti stavu k 1. 2. 2017. Invia International je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu Zájezdu uvedenou ve smlouvě o Zájezdu, pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle Zákazníkovi na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o Zájezdu, pokud není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě o Zájezdu, v případě, že dojde ke zvýšení

(a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

 

(b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

 

(c) dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %. Při takovémto zvýšení směnného kurzu je Invia International oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně.

 

Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti Invia International, nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

 

3.6       Je-li Invia International nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.7       Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem Invia International. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Invia International a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

 

4. CESTOVNÍ DOKLADY

4.1       Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Schengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním, na což je současně s pasovými požadavky v souladu s článkem 2.7 těchto Podmínek před uzavřením Smlouvy vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese Invia International žádnou odpovědnost.

4.2       Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci. Zákazníci s jiným než českým státní občanstvím jsou povinni si ještě před objednáním Zájezdu zjistit pasové, vízové a jiné formality pro svůj pobyt v příslušné destinaci, i v zemích případných přestupů či přejezdů.

4.3       Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa – informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

4.4       Potřebné ostatní doklady zajišťované společností Invia International, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od Invia International. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

5. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

5.1       U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím Invia International pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

5.2       Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného  partnera společnosti Invia International (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

5.3       V takovém případě je Invia International oprávněna požadovat zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

5.4       V okamžiku úhrady dochází mezi společností Invia International a Zákazníkem k uzavření Smlouvy na Zájezd. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 2.6 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

5.5       Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku 5 Podmínek se vztahují storno podmínky společnosti Invia International.

6. STORNO ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ

6.1       Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného společností Invia International od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti společnosti Invia International vyplývající ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit společnosti Invia International odstupné dle těchto Podmínek:

(a) Invia International je ze závažných důvodů oprávněna zrušit Zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení. V takovém případě je povinna uhradit Zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny Zájezdu. Zákonný nárok Zákazníka na náhradu škody zůstává zachován.

 

(b) Invia International se zprostí odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu pouze v případě, prokáže-li, že ke zrušení Zájezdu došlo v důsledku tzv. vyšší moci (za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli společnosti Invia International) či došlo-li ke zrušení Zájezdu z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu Zákazníků.

 

(c) Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí společnosti Invia International doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti Invia International je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti Invia International. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je společnost Invia International povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, a Zákazník je povinen uhradit společnosti Invia International následující odstupné „stornopoplatek“:

 

 • do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 65 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

 

 

Odstupné platné pro zájezdy vlastní dopravou pro destinace Česká republika a Slovensko:

 

 • do 46. dne před realizací Zájezdu 300 Kč/ cestující
 • 45 až 28 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 27 až 15 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 14 až 6 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 5 až 3 den před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 85 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 4 dny a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

 

Odstupné platné pro zájezdy vlastní dopravou pro všechny destinace s výjimkou České republiky a Slovenska:

 

 • do 40 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 39 až 22 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 21 až 15 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 14 až 8 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 85 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 7 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

 

Zákazník je však vždy povinen minimálně uhradit skutečně vzniklé náklady, především na leteckou či lodní přepravu a ubytování, storno letenky může činit až 100% kdykoliv ode dne jejího vystavení.

 

(d) Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany Invia International z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

 

(e) Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy, je v případě akceptace změny společnost Invia International oprávněna požadovat následující plnění:

 

změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti Invia International písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito Podmínkami a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost Invia International je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti Invia International, v této souvislosti vzniknou;

změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 45 dní před realizací Zájezdu je společnost Invia International oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti Invia International, v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 45 dní před realizací Zájezdu kromě nákladů společnost Invia oprávněna požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle článku 6.1 těchto Podmínek;

změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dle článku 6.2 těchto Podmínek.

 

(f)  V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefit management, platba zájezdu na splátky atd.) a Zájezd bude Zákazníkem či Invia International v souladu s těmito Podmínkami nebo na základě zákona stornován, je případná vratka ceny Zájezdu možná pouze tomu subjektu, který Zájezd hradil (tzn. v případě, že Zájezd platil zaměstnavatel Zákazníka, bude vratka za stornovaný zájezd vrácena zaměstnavateli Zákazníka a nemůže být vrácena Zákazníkovi apod.). V případě částečné úhrady Zákazníkem a částečné úhrady jiným subjektem, bude vratka ceny Zájezdu v případě storna vrácena stejným poměrem všem platícím. Lhůta na vyřízení vratky ceny stornovaného Zájezdu činí 14 kalendářních dní.

 

(g) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu dárkovým certifikátem vystaveným společností Invia International, řídí se vratka ceny Zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami uvedenými na dárkovém certifikátu.

 

(h) Zákazník, který uzavřel smlouvu o Zájezdu s Invia International, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o Zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně.

 

(i) Invia International má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené ceně Zájezdu, k čemuž dává Zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na Zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou Zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany Invia International z důvodu odstoupení Invia International od smlouvy pro porušení povinností Zákazníka, rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení Zájezdu v rezervačním systému Invia International.

 

(j) Invia International je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o Zájezdu, popř. po zahájení Zájezdu od smlouvy o Zájezdu odstoupit z důvodu porušení povinností Zákazníkem i v případě, kdy Zákazník vážně narušuje průběh Zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále v případě, kdy je Zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení Invia International od smlouvy o Zájezdu z důvodu porušení povinností Zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen nahradit Invia International náklady vzniklé v souvislosti s dopravou Zákazníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.

 

 

6.2       Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu odstoupeni@inviainternational.com v pracovní době od pondělí do pátku 9:00–17:30 hod. nebo během otevírací doby na některou z poboček Invia International. Storno může být případně dodáno Zákazníkem osobně do sídla společnosti Invia International, kde si nechá odpovědným pracovníkem potvrdit jeho příjem.

6.3       Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení do společnosti Invia International.

6.4       Při porušení povinnosti, za kterou odpovídá společnost Invia International, bude Zákazníkovi nahrazena vedle škody na majetku také újma za narušení dovolené, zejména bude-li Zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Toto právo Zákazníkovi náleží také při odstoupení od Smlouvy či při uplatnění práva z vad Zájezdu.

6.5 Invia International si vyhrazuje právo na upřesnění či změnu letových časů, které nejsou
součástí smlouvy o zájezdu, jedná se pouze o podrobný upřesňující údaj ve smyslu § 2529 OZ. V
nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké
společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. Invia International neodpovídá za
případné posuny letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Cestující
má právo se svými nároky v důsledku jakékoliv změny letecké dopravy uvedené v předchozí větě
obrátit přímo na dotčeného leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejména dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při plánování
dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok
na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků). Do
celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v
případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách.
Zákazník je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové posuny
počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže
Invia International poskytnout žádnou finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp.
nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena.

6.6 Invia International je oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných
služeb v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý
program a služby dodržet. Jestliže po zahájení zájezdu Invia International neposkytne sjednané služby
nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část
nebude moci řádně a včas poskytnout, je Invia International povinna bez zbytečného odkladu a
bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Invia International je povinna v
takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně
dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit
zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování
může dojít i na část pobytu.

7. ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

7.1       Invia International si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

 

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

 

(c) Zákazník více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 3 těchto Podmínek, nebo

 

(d) Zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou Smlouvu o Zájezdu v souladu s články 2.5 a 2.6 těchto Podmínek.

 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1       Zákazník dává společnosti Invia International ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů uvedených na objednávce anebo ve Smlouvě či poskytnutých odesláním recenze dle článku 11.6  těchto Podmínek (včetně přiložených obrazových snímků). Zákazník prohlašuje a odpovídá za to, že je oprávněn udělit shora uvedený výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů i za všechny osoby vyobrazené na obrazovém snímku v souladu s článkem 11.6 těchto Podmínek. Poskytnuté osobní údaje nebudou společností Invia International zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb cestovní kanceláře a nabízení a prodej Zájezdů a jiných služeb pod obchodní značkou Invia International a pro účely uveřejnění recenzí v souladu s článkem 11.6 těchto Podmínek, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů.

8.2       Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany společnosti Invia International, a to k účelům dle článku 8.1 těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve Smlouvě.

8.3       Údaje poskytnuté v souladu s článkem 11.6 těchto Podmínek mohou být zpřístupněny také dceřiným či mateřským společnostem Invia International v ČR i v zahraničí.

8.4       Pokud Zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je Invia International povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Invia International provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Invia International o vysvětlení či požadovat, aby Invia International odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Invia International žádosti podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva Zákazníka zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.

9. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

9.1       Zákazník bere na vědomí, že jakoukoli reklamaci Zájezdu či jiné objednané služby bude řešit se společností Invia International. Společnost Invia International se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

9.2       Případné reklamace Zájezdu či služeb společnost Invia International doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem, ubytovacím zařízením atp. Společnost Invia International doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem delegáta či ubytovacího zařízení.

9.3       Pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je Invia International, povinna vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

9.4       Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1 měsíce od skončení Zájezdu nebo od okamžiku, kdy měl být Zájezd ukončen, jinak nárok zaniká).  Společnost Invia International doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník vyrozuměn nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se Zákazník s Invia International nedohodne na delší lhůtě.

Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace v souladu s ustanovením zákona č.89/ 2012 Sb., občanského zákoníku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud je reklamace podána písemně doporučenou poštou, dnem začátku běhu 30denní lhůty pro vyřízení reklamace je den následující po dni, kdy je reklamace k dispozici prodejci.

 

9.5       Zákazník je povinen zaslat reklamaci na e-mail klientsky-servis@inviainternational.com, doporučeně na adresu sídla společnosti Invia International (Invia International, a.s., Moravská Ostrava, Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava) či sdělit ústně na kterékoli pobočce společnosti Invia International a k reklamaci přiložit veškeré související materiály specifikované v článku 9.4 těchto Podmínek. Společnost Invia International se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě.

 

9.6       Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta nebo u poskytovatele služby, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace.  V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 9.4 těchto Podmínek.

9.7       Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti Invia International součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

9.8       Invia International jako pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

9.9       Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se Zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

10.1     K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

 1. a) Poskytnout Invia International součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě potřeby k zastižení.
 2. b) Bez zbytečného odkladu sdělit Invia International své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu smlouvy o zájezdu.
 3. c) Převzít od Invia International doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ jízdenky); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu.
 4. d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd, nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
 5. e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno).
 6. f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Invia International a uhradit případnou škodu, kterou způsobil

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

11.1     Společnost Invia International, je povinna před uzavřením Smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na webu, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o koupi Zájezdu, zejména o:

(a) termínu zahájení a ukončení Zájezdu,

 

(b) ceně Zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,

 

(c) případech, kdy je Zákazník povinen zaplatit CK odstupné při odstoupení od Smlouvy, a o výši tohoto odstupného,

 

(d) místě určení cesty nebo pobytu,

 

(e) druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy),

 

(f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) – mapa o umístění ubytování uvedená na webu může být pouze orientační,

 

(g) stravování,

 

(h) předpokládané trase cesty, včetně projížděných zemí, včetně časů a míst zastávek,

 

(i) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení,

 

(j) tom, zda je pro Zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být Zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a Invia International Zájezd ruší,

 

(k) rozsahu a podmínkách pojištění záruk pro případ úpadku Invia International (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku Zákazníka, pojišťovna, s níž má uzavřeno pojištění),

 

(l) programu v místě pobytu a případných dalších službách souvisejících se Zájezdem,

 

(m) lhůtě, ve které může Zákazník oznámit, že se Zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení,

 

(n) možnosti uzavřít individuální pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zájezdu.

 

11.2     Společnost Invia International, je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o Zájezdu nebo katalogu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ.

11.3     Pokud se Zákazník ocitne po zahájení Zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel Zájezdu poskytnout neprodleně pomoc.

11.4     Společnost Invia International v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství: http://www.caa.cz/legislativa/seznam-spolecenstvi (tzv. „Black List“).

11.5     Je povinností Zákazníka se předem seznámit s dokumentem „Důležité informace aneb co byste měli vědět před výběrem Vaší dovolené“, který je dostupný na webu společnosti Invia International na adrese https://www.inviainternational.com.

11.6     Každý Zákazník je po návratu ze Zájezdu požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh Zájezdu, jednotlivé služby Invia International, ubytovací zařízení atd. a jeho spokojenost s nimi. Odesláním recenze Zákazník dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze, vč. svého jména a příjmení, na webových stránkách provozovaných společností Invia International v souladu s článkem 8.3 těchto Podmínek. Zákazník současně souhlasí s tím, že odeslané recenze může Invia International upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy leteckých společností nebo jiné identifikace konkrétních subjektů. V případě, že součástí recenze budou obrazové snímky, poskytuje odesláním snímků v rámci recenze Zákazník společnosti Invia International bezúplatné oprávnění k užití těchto snímků dle § 2358 NOZ za účelem obchodní propagace a reklamy činnosti společnosti Invia International, a to bez jakéhokoli časového či jiného omezení pro všechny způsoby užití dle autorského zákona. V rámci uděleného oprávnění je Invia International oprávněna tyto obrazové snímky jakkoli upravovat, zpracovávat, měnit a spojovat s jinými díly. Zákazník dává ve smyslu ustanovení § 84 a 85 NOZ svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků týkajících se všech osob vyobrazených na obrazovém snímku poskytnutém společnosti Invia International v rámci recenze, a to v rozsahu udělené licence. Zákazník zároveň prohlašuje, že má oprávnění poskytnout shora uvedené svolení za všechny na snímku vyobrazené osoby. Zákazník ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a škodu způsobenou společnosti Invia International v důsledku užívání obrazových snímků, k jejichž užití Zákazník udělil oprávnění. V opačném případě Zákazník odpovídá za škodu, která společnosti Invia International vznikne užitím takovýchto obrazových snímků. Invia International se zavazuje jakoukoli recenzi odstranit, pokud Zákazník zašle žádost o její odstranění na e-mail klientsky-servis@inviainternational.com.

11.7     Společnost Invia International se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

11.8     V případě, že předmětem plnění není Zájezd, jak je definován v článku 1.3 těchto Podmínek, ale pouze jedna ze služeb v článku 1.3 těchto Podmínek uvedených, neuplatní se ustanovení uvedená v článcích 2.7, 2.8, 2.6, 11.1, 11.2, 11.3 a 11.4 těchto Podmínek.

11.9     V cenách Zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění. Podrobnosti o pojištění naleznete v nabídce Zájezdu od našeho prodejce. Nesjednáním pojištění přebírá Zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část Zájezdu, kde Invia International není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o Zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi Zákazníkem a pojišťovnou; Zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, Invia International nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je Zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání Zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o Zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.

11.10     Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2018.