Informace před nákupem

 

Informace před nákupem

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vám poděkovat za to, že jste se rozhodli využít služeb cestovní kanceláře Invia Intenational, a.s. (dále jen „INVIA“), a ujišťujeme Vás, že podnikneme vše, co je v našich silách, abychom Vám nabídli příjemnou dovolenou. Předpokladem příjemného pobytu je také dobrá informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii zaknihovaného hotelu, atp., vzhledem k tomu, že představy a nároky turistů jsou velmi rozdílné. Podmínky účasti na Zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem (dále jen „Zákazník“) a INVIA. Úplné znění zasíláme vždy spolu s návrhem Smlouvy o zájezdu/Potvrzením o zájezdu/Objednávkou služeb, a to zpravidla formou odkazu v přílohy e‑mailové zprávy. Případně Vám je předáme osobně na některé z našich poboček či je naleznete na www.inviainternational.com/obchodni-podminky. Následující informace mimo jiné popisují podrobněji obsah služeb obvykle zahrnutých v ceně Zájezdů. Naše nabídka je bohatá a jistě Vám umožní správný výběr. Před závazným objednáním Zájezdu (akceptací Smlouvy a úhradou) si pečlivě prostudujte jak smluvní podmínky INVIA, tak níže uvedené doplňující důležité informace, které jsou jejich součástí. Definice neuvedené v těchto informacích jsou definovány ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti INVIA (dále jen „VOP“). Informace uvedené níže jsou pouze orientační a v případě jednotlivých Zájezdů mohou platit mírně odlišné podmínky, stejně jako se mohou lišit podmínky pro přepravu osob a zavazadel u jednotlivých přepravců.

1. Doručení pokynů, poukazů, odbavení

 • Detailní pokyny k cestě – nejsou-li Zákazníkovi již známy z katalogu či uzavřené Smlouvy – INVIA odesílá, jakmile je má k dispozici (obvykle cca 7 dnů před začátkem Zájezdu). Je-li termín začátku Zájezdu v době kratší než 3 dny od závazné objednávky (akceptace Smlouvy, resp. potvrzení o Zájezdu), budou pokyny zaslány obvykle obratem po zpracování Smlouvy pracovníkem INVIA. Pracovníci INVIA vždy kontaktují Zákazníka, aby ověřili, zda pokyny k Zájezdu obdržel a že vše je v pořádku. Je důležité na Smlouvu vždy uvést aktuální e-mailovou adresu, telefonický kontakt a korespondenční adresu, na které se Zákazník zdržuje.  Instrukce k Zájezdu se zasílají výhradně až po uhrazení celé částky za Zájezd či služby Zákazníkem (obvykle 7 dnů před poskytnutím první služby).

2.           Letecká přeprava

 • Charterové lety: Pokyny jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu Zákazníka. Výjimečně INVIA  zasílá  kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek poštou na korespondenční adresu Zákazníka, která je uvedena ve smlouvě. U brzkých odletů cca do 3 dnů jsou pokyny zasílány elektronicky. Poukazy, letenky a případně další doklady jsou  předány elektronicky.
 • Linkové lety: INVIA zasílá  obvykle kompletní odbavení včetně ubytovacích poukazů a letenek elektronicky. V tomto případě již na letišti nebývá přítomen zástupce INVIA.  U brzkých odletů cca do 3 dnů je doručení řešeno elektronicky, kurýrní službou, apod. Někdy na náklady Zákazníka, je-li tak dohodnuto. V poslední době některé letecké společnosti i hotely již nevyžadují mít u sebe vytištěné letenky či vouchery, postačí jen cestovní doklad.
 • Odpovědnosti INVIA či dopravce za poškození a ztrátu zavazadel v letecké dopravě: práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami, které umožňují omezení náhrady škody, mj. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízeními, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva), za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). K mezinárodním  smlouvám uvádí § 852j občanského zákoníku v odst. 3, že v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, umožňuje  omezení  výše náhrady škody vzniklé ze závazků ze Smlouvy a toto omezení je uvedeno v Smlouvě (či jejích součástech) v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není INVIA  povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené v Smlouvě.
 • Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si INVIA vyhrazuje možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Zákazník bere na vědomí, že odletové časy uvedené např. na webu, v  nabídce INVIA atp. jsou časy orientační, které se mohou změnit. Přesné platné časy odletu a příletu vč. trasy jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence). První a poslední den leteckých Zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety do destinace uskuteční dopoledne a zpáteční lety odpoledne či večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin) před odletem a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Mohou být způsobena nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů, atp. INVIA maximálně usiluje  o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.
 • Přeprava zavazadel: Každý Zákazník má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového do max. váhy, která je stanovena leteckou společností. Tuto informaci obdrží Zákazník obvykle v pokynech před cestou. Při nadváze zavazadel je zpravidla účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné (např. manikurní nůžky, nože, zápalky, spreje (parfém) apod.). Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci.  Upozorňujeme též na váhové limity zavazadel, např. maximální váha zavazadla na jednu osobu je obvykle 15 kg, cestují-li však dvě osoby s jedním zavazadlem váha se nenásobí, ale je stanovena obvykle na 32 kg. Některé letecké společnosti mají určitá omezení jak na váhu, tak na počet zavazadel, a další podmínky (sčítání váhy atd.). Sledujte prosím pečlivě instrukce k odletu zaslané Vám od INVIA. Pokud po příletu Zákazník zjistí, že jeho zavazadlo bylo během přepravy poškozeno, ztraceno či zničeno, musí Zákazník podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve ve stánku letecké společnosti či jejího zástupce na letišti. V případě poškození odbavených zavazadel musí Zákazník podat písemnou stížnost do 7 dnů, a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla Zákazníkovi vydána. Vždy je nutno se prokázat palubní vstupenkou a dokladem o zavazadle předaném leteckou společností Zákazníkovi při odbavení.
 • Přeprava zvířat: zvířata do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek a je vždy na povolení letecké společnosti. Podrobnější informace viz podmínky jednotlivých přepravců, které Vám rádi zprostředkujeme.
 • Jízdní kola, surfy aj.: přeprava neskladných zavazadel (např. jízdních kol, golfových bagů, surfů apod.) musí být nahlášena INVIA již při rezervování Zájezdu (většinou za poplatek). Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty zpravidla převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady Zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit   Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a  INVIA nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravovaném předmětu.
 • Vyloučení z přepravy: INVIA  si vyhrazuje právo vyloučit Zákazníka z přepravy nebo z celého Zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i Zákazníci, kteří např. slovně či fyzicky napadají zástupce  INVIA nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o  INVIA či jeho zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze Zájezdu zaniká nárok Zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. INVIA prosí o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků   Zákazník je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu.
 • Některé letecké společnosti, např. i česká společnost Travel servis v poslední době zpřísnily podmínky pro přepravu cestujících cizí státní příslušnosti. Týká se to zejména cestujících z bývalých zemí SSSR vracejících se ze zemí mimo-Schenenský prostor (např. Egypt, Turecko,…). Cestující, u něhož cestovní doklady již v době odletu z ČR do zemí mimo-Schengenský prostor neumožní jeho návrat, nebude přijat k přepravě již na cestě z ČR do země mimo-Schengen. INVIA neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace a ověřit si potřebné informace o vízové situaci a potřebných dokladech.

 

 

3.           Vlastní přeprava

 • Pokyny, ubytovací poukazy, případně další doklady jsou zasílány obvykle na e-mailovou adresu, případně poštou na korespondenční adresu Zákazníka. U brzkých odjezdů cca do 3 dnů od objednání je doručení řešeno obvykle elektronicky. Mají-li cestující sjednáno cestovní pojištění prostřednictvím INVIA, obdrží pojistné kartičky výhradně na e-mailovou adresu a to nezávisle na doručení pokynů od INVIA . Je možné také dohodnout s prodejcem osobní vyzvednutí pokynů k cestě na některé z poboček INVIA.
 • Podrobnější informace podá konkrétní prodejce, který objednávku vyřizoval. Kontakty na prodejce jsou uvedeny na každé Smlouvě v její dolní části.

4.           Sjezdové tratě a přepravní zařízení

 • U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a ve Francii a Švýcarsku některé z nich nejsou upravovány či jsou upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou, případně zelenou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální.
 • Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s výše uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8,00 až 9,30 do 15,30 až 17,30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí, eventuálně z důvodů technických či jiných.
 • V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras a to ať již z důvodu jejich malé tzv. vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin, pořádání závodů, atp. Dodržovat je nutno ale i veškerá pravidla další, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno.
 • Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat u našich pracovníků na připojištění tzv. extrémních sportů.
 • V případě jakéhokoli rozporu informací o kvalitě a typu sjezdovek platí informace uvedené na oficiálních materiálech provozovatele daného areálu.
 • V různých oblastech či místech mohou platit místní nařízení a pravidla, která je třeba dodržovat a doporučujeme Zákazníkům se informovat již v průběhu vyřizování objednávky či v místě pobytu. Např. 1. ledna 2005 vešel v platnost italský zákon, který všem dětem mladším 14 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby aj.

5.           Přeprava těhotných žen, věková a další omezení

 • Při letecké přepravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není obvykle vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je obvykle nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je obvykle vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Vám na vyžádání zašleme. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě vůbec akceptovány. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe lišit a které Vám rádi zprostředkujeme. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého Zákazníka si ověřit podmínky letecké přepravy u letecké společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením, neboť každý letecký přepravce může mít podmínky přepravy těhotných žen, osob se zdravotním postižením, aj. odlišné. INVIA za případné odmítnutí přepravy ze zdravotních důvodů ze strany letecké společnosti nemůže převzít odpovědnost.
 • V případě lodních plaveb, pronájmu lodí, Zájezdů lodní dopravou či zaoceánské plavby, nejsou lodě vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, proto nemohou být přijaty takové zákaznice na palubu lodi v případě, že budou předpokládaný den odjezdu/odplutí ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Další omezení pro dovolenou na lodi, či zahrnující v sobě pobyt na lodi, nebudou přijaty děti, které nedosáhnou minimálně 6 měsíců věku do 1. dne plavby. Minimální věk pro plavby delší než 15 dnů (Afrika, Dálný Východ, Indický oceán a unikátní plavby) je 12 měsíců věku. Doporučujeme Zákazníkům se informovat o takových či jakýchkoliv jiných omezeních, které se mohou účastníků týkat. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého cestujícího si ověřit podmínky lodní přepravy u lodní společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením nebo s dětmi. Podmínky Vám rádi zprostředkujeme. INVIA za případné odmítnutí přepravy ze strany přepravce nemůže převzít odpovědnost. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe částečně lišit a které Vám rádi zprostředkujeme.
 • Pokud je nabídka či cena omezena maximálním věkem dítěte, bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den, který následuje po dni čerpání poslední služby, to v praxi znamená, že pokud je např. zvýhodněná cena za dítě do věku 5 let, znamená to, že ještě poslední den dovolené (čerpání služby) nesmí být uvedenému dítěti 5 let, tzn., že věku 5 let věku musí dosáhnout nejdříve jeden (1) kalendářní den po návratu z dovolené/cesty. Pokud je nabídka či cena naopak omezena minimálním věkem dítěte (např. v některých hotelech není možno ubytovat děti pod určitý věk), bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den předcházející dni čerpání první služby, to v praxi znamená, že pokud je možný vstup dětí do určitého hotelu např. až od 5 let věku, bude povolen vstup jen takovému dítěti, které věku 5 let dosáhlo nejpozději jeden (1) den před začátkem dovolená/čerpání první služby.
 • Stejně tak vybrané hotely (většinou hotely vyšší kategorie) někdy vůbec neakceptují pobyt dětí. Doporučujeme Zákazníkům se informovat o takových či jakýchkoliv jiných omezeních, které se mohou účastníků týkat.

6.           Cestovní pojištění

 • Před odjezdem důrazně doporučujeme Zákazníkům se zajistit cestovní zdravotní a úrazové pojištění. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy je nutné se seznámit. Informace, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče je možno nalézt na www.mzcr.cz.
 • Proč uzavřít cestovní pojištění?

Výjezd do zahraničí bychom neměli podceňovat z hlediska případných rizik i v případech, kdy jde o krátkodobý pobyt. Cestovní zdravotní pojištění při pobytu v cizině chrání před rizikem spojeným s náhlým onemocněním či úrazem. Sjednáním pojistné smlouvy se vyhnete mnohým komplikacím v případě náhlého onemocnění či úrazu, neboť náklady spojené s léčením v cizině mohou, v případě chybějícího pojištění, způsobit značné starosti a finanční potíže.

Upozorňujeme, že pojištění storna zájezdu je možné zakoupit pouze současně se Zájezdem, později zakoupené pojištění na storno zájezdu nebude v případě pojistné události ze strany pojišťovny akceptováno.

 • Proč doporučujeme uzavřít komerční pojištění i do členských zemí EU?

Protože ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

 • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních
 • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí)
 • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu
 • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, zákroky, pobyt v nemocnici atd.):
 • vynaložená spoluúčast na škodě ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy
  • Proč nespoléhat na cestovní pojištění zahrnuté do služeb u platebních karet?

Cestovní pojištění je často součástí či doplňkem platebních karet. Některé takové pojistné produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy většinou „přibalují“ k platebním kartám jen takové cestovní pojištění, které kryje např. jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem např. jen 500 000 Kč. Komerční cestovní pojištění zahrnuje většinou pojistná limit minimálně 1,5 milionu Kč, případně je tento limit neomezený. Součástí pojištění u platebních karet vůbec obvykle nebývá připojištění pro případ storna Zájezdu ze strany klienta, kdy výše stornopoplatků může dosáhnout až 100% a není možné je nárokovat po INVIA. Důrazně doporučujeme Zákazníkům si pečlivě prověřit informace týkající se pojistného krytí zahrnutého k platebním kartám. V ceně Zájezdu je vždy pojištění záruky pro případ úpadku INVIA . Certifikát dokládající uvedené pojištění je zasílán formou odkazu v textu e-mailové zprávy, kterou klient obdrží spolu s návrhem Smlouvy.

7.           Důležité informace

 • Každý Zákazník českého občanství je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas či při cestování do zemí tzv. Shengenského prostoru občanský průkaz. Občané ostatních států jsou povinni prověřit si podmínky vstupu do země na příslušné ambasádě státu, kam budou cestovat, případně států, na jejichž území v rámci dopravy vstoupí (průjezd zeměmi u autobusové dopravy, přestupy u letecké dopravy, atp.). Tyto úřady jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že INVIA nenese a nepřijímá odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací. Zákazníci jsou povinni veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním, nemají-li tyto zajištěny od INVIA . Každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas. Toto platí pro všechny děti jakéhokoliv věku, tj. i děti mladší 2 let. Do některých zejména arabských či muslimských zemí nemusí být vpuštěna samostatně cestující žena či mohou nastat jiná omezení.
 • Upozorňujeme, že při cestách do některých zemí, např. do Egypta, je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké společnosti striktně kontrolují povinnost mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z dovolené. Vydávání tzv. „rychlopasů“, tedy cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou platnosti 6 měsíců od vydání bylo zrušeno. Zákazník je povinen si aktuálnost těchto informace ověřit ještě před objednáním zájezdu u zastupitelského úřadu. Za vyšší poplatek je možno požádat o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji (tzv. „e-pasy“) s platností 10 let ve zkrácené lhůtě 6 dnů. Žádost o vydání je možno podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci celé ČR bez ohledu na místo trvalého pobytu. Více informací na stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz
 • Před vycestováním doporučujeme Zákazníkům registraci v projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Registrace je zdarma a umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.
 • Poznávací Zájezdy: Především u poznávacích Zájezdů či u fakultativních výletů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (min. akceptovaného oblečení, apod.).
 • Zastoupení INVIA v místě pobytu:  INVIA nezajišťuje delegátské služby v destinaci. Tento servis je zejména v exotických destinacích většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádající   To znamená, že bývá obvykle v německém či anglickém jazyce a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů.  Pokud se vyskytne během Vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost zástupci INVIA. Zájmem nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste strávili dovolenou dle svých představ a abyste se vraceli zpět domů spokojeni. V nutných případech se obraťte na pracovníky recepce hotelu, zástupce zahraničního partnera osobně či telefonicky nebo využijte asistenční non-stop linky INVIA uvedené v pokynech na cestu, pokud je taková linka pro daný Zájezd nebo službu zřízena. Je nutné rozlišovat průvodce a doprovod, průvodce na prohlídkách památek, asistenci u transferu atp.
 • Ubytování: Naše nabídka INVIA zahrnuje hotely, apartmá, bungalovy, privátní ubytování všech kategorií atd.

Typy ubytování mají obvykle tento význam:

 • Hotel – pokoje obvykle bez možnosti vaření
 • Hotelové apartmá – pokoj tvořený obvykle nejméně dvěma místnostmi, oddělenými zcela či např. jen přepážkou bez dveří
 • Pavilony, depandance a penziony – hotelová úroveň
 • Studio – ubytovací jednotka s možností vaření v jedné z místností
 • Apartmán – ubytovací jednotka obvykle s možností vaření tvořená obvykle nejméně dvěma místnostmi
 • Bungalovy a chaty – méně podlažní ubytovací jednotky, s i bez možnosti vaření
 • Karavan – mobilní ubytovací jednotka obvykle s možností vaření zaparkovaná obvykle v kempu
 • Ubytování v soukromí – jednotlivé hostinské pokoje obvykle bez možnosti vaření v domech (bytech) fyzických osob
  • Kategorizace ubytovacího zařízení: INVIA  uvedená kategorizace ubytovacího zařízení nemusí být vždy  totožná s oficiální kategorizací ubytovacího zařízení na místě, jedná se o subjektivní hodnocení pořadatele zájezdu. V některých destinacích (Egypt, Tunisko atd.) se můžou jednotlivé kategorie lišit od evropského standardu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny – vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje Vašim představám, požadavkům a finančním možnostem. Hotelová kategorizace Vám pomůže při Vašem výběru:
*  velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem
**  objekty turistické třídy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahem stravování
***  běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb
****  kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami
*****  luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami
+  vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+)

Ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech (např. z důvodu překročení kapacity ubytovacího zařízení atp.) dojít k překročení kapacity Vámi objednaného ubytovacího zařízení, v tom případě budete ubytováni v jiném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Služby náhradního ubytovacího zařízení nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby.

 • Pokoje: Rozdělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu (pokud nemáte služby typu „pokoj s výhledem na moře“ zakoupeny) a INVIA toto nemůže nijak ovlivnit. Jednolůžkové pokoje jsou zpravidla s příplatkem a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech může být za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením. Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak prezentuje fotografie na webu   INVIA nemůže garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na www či v katalogu dodané managementem hotelu. Je třeba brát v úvahu, že fotodokumentace k zájezdu bývá většinou jen orientační a slouží k základní představě o nabízených službách. Není v silách hotelu  INVIA poskytnout Zákazníkům fotodokumentaci všech pokojů v hotelu atp.
 • INVIA v žádném případě nemůže garantovat poskytnutí služeb, které nejsou zpoplatněny dle ceníku či splnění všech nezávazných přání klienta (např. požadavek na umístění ubytovací jednotky, patro, u výtahu apod.), výhled z balkonu nebo terasy, umístění více ubytovacích jednotek vedle sebe apod. Výhled na moře a další služby lze garantovat pouze tehdy, pokud jsou zpoplatněny a Zákazníkem uhrazeny. Pokud je v popisu ubytování uvedeno, že výhled je orientován na mořskou stranu / bazén / park může to znamenat, že v přímém výhledu mohou částečně bránit např. místní zeleň, atp.. V případě, že se jedná u ubytování s názvem „No Name“, tzn. bez uvedení konkrétní ubytovací kapacity (např. privátní apartmány, ubytování v soukromí, případně kombinace s názvem oblasti atd.) jedná se vždy a různé ubytovací kapacity v daném letovisku, jejichž přesný název bude sdělen delegátem po příjezdu do místa pobytu. Vybavení a zařízení ubytovacích jednotek v soukromí je různorodé a odpovídá pouze vkusu a možnostem majitelů domů. Majitel domu bydlí obvykle přímo v dané ubytovací kapacitě či v její blízkosti. Fotodokumentace u těchto ubytovacích kapacit je pouze ilustrační a slouží pro utvoření představy. Údaje o vzdálenosti do centra letoviska, na pláž atp. jsou orientační a měřeny vzdušnou čarou určující obvykle vzdálenost od nejzazšího bodu areálu ubytovací kapacity k nejbližší pláži v okolí.
 • Check-in (čas ubytování), check-out (čas opuštění ubytovací jednotky): Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu obvykle do 12:00 hodin. Možnost ubytování v den příjezdu je dle možností hotelu a většinou není dříve než ve 14:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech ubytovací zařízení nabízejí možnost zakoupení služby dřívějšího ubytování tzn. „early check-in“ a pozdějšího opuštění pokoje, tzv. „late check-out“. Dle kapacity ubytovacího zařízení nemusí být tyto služby umožněny či mohou být realizovány formou zvláštní místnosti, jiného pokoje, menšího pokoje, jednoho pokoje pro více osob atp.
 • Některé hotely zejm. v arabských a muslimských zemí mohou v ojedinělých případech vyžadovat oddací list v případě ubytování páru složeného z Evropana a občana muslimské/arabské země.V  případě, že se Zákazník na cestě do destinace zpozdí, je povinen oznámit pozdní nástup telefonicky přímo na recepci či zástupci zahraničního partnera v zahraničí (příslušné kontakty jsou uvedeny ve voucheru) nebo asistenční non-stop lince INVIA , pokud je taková linka pro daný Zájezd nebo službu zřízena, a to nejpozději do 20:00 hodin v den nástupu. Na pozdější oznámení nemusí být brán zřetel.
 • Stravování a nápoje: Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb.

Typy stravy:

 • (kontinentální) snídaně – většinou opakující se nabídka – káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířený obvykle o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
 • švédské stoly – samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně; někdy je chybně bufetem (= teplé občerstvení) označováno též stravování typu “švédské stoly”
 • polopenze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně) a večeře (nápoje obvykle za poplatek)
 • plná penze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně), oběd a večeře (u večera nápoje obvykle za poplatek)
 • all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo jakýkoliv vliv Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním, stejně tak otvírací a provozní dobou jednotlivých restaurací a barů v hotelu apod. a je zcela v kompetenci ubytovacího zařízení. Rozsah čerpání služeb v první a poslední den může být částečně z tohoto důvodu omezen. V případě stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit nepřetržitě plastikový náramek, prokazovat se číslem pokoje, klíčem atp.
 • ultra all inclusive – zpravidla zahrnuje kromě služeb all inclusive i využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. tenis, masáže, wellness atp.).

V rámci all inclusive či ultra all inclusive stravování mohou být vybrané nápoje (obvykle dražší zahraniční) zpoplatněny. Stejně tak konzumace ve vybraných restauracích v ubytovacím zařízení (obvykle označeny jako a-la-carte) bývá většinou zpoplatněna a nemusí být součástí zaplacených služeb.

Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší plotýnka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě.  INVIA nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být daný den stravování nahrazeno balíčkem stravy na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení se stravováním all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Některé  ubytovací kapacity mají v nabídce různé druhy úrovně stravování „all inclusive“, mohou být označeny různými názvy (např.: light all inclusive, super all inclusive,…). Ve většině případů se jedná o různé modifikace all inclusive stravování, s určitými omezeními nebo rozšířeními. Pracovník INVIA Vás na Vaši žádost bude informovat o službách, které daný typ stravování přesně zahrnuje.

 • Servis a služby hotelu: Pokud jde o služby zaměstnanců v určitých destinacích, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (např. menší zkušenost a určitá ležérnost při plnění povinností a poskytování služeb). Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá INVIA žádný vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce. Takové případy je možno jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování ty nejaktuálnější zprávy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá (dle stavebního stylu objektu).
 • Plážové služby: Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (tzv. chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační.
 • Bazény: Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může dojít v období vyšších teplot k tomu, že bude bazén vyprázdněn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu.
 • Klimatizace/topení: Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, pak její zapínání, vypínání a regulace z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně či jen v určitém ročním období.
 • Hmyz: Přes obvykle intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů, pracovníků a obyvatel se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.
 • Cennosti a trezory: Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty, mobilní telefony, počítače a veškeré cenné předměty si uložte do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení pokoje nebo k pronajmutí na recepci. Někdy za poplatek. Za mimo trezor odložené věci ubytovací zařízeníINVIA nepřebírázodpovědnost.
 • Oblečení: V některých hotelech (především vyšší kategorie 4* až 5*) může být vyžadováno určité minimální oblečení zejm. během večeře. U mužů to většinou znamená povinnost nosit dlouhé kalhoty.
 • Zkratky: V praxi jsou používány zkratky, jejichž význam je uveden zde, případně Vám jej rádi objasní naši pracovníci:
SGL single room = jednolůžkový pokoj
DBL double room = dvoulůžkový pokoj
TPL triple room = třílůžkový pokoj
HTL hotel
APT airport = letiště
BUS autobusová doprava
HB half board = polopenze
AI all inclusive forma stravování
UAI ultra all inclusive forma stravování
BS bez stravy = ubytování bez zajištění stravování
SS se snídaní
FB full board = plná penze
LM last minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou koupený na tzv. poslední chvíli
FM first minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený na tzv. první chvíli
SLM super last minute = Zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený v kratší době před odletem/odjezdem než Zájezdy typu last minute
PAX passenger = cestující
Infant dítě, které nedosáhlo věku 2 let (bez nároku na  vlastní lůžko v hotelu, vlastní sedadlo v dopravním prostředku, bez nároku na stravu)
 • Jakékoliv další zkratky a skutečnosti, naši pracovníci objasní ještě před vznikem smluvního vztahu. Popisky Zájezdů INVIA jsou na invia.cz  v českém jazyce
 • Termín a délka zájezdu

V souladu s §852a, odst. 1, zákona č. 159/1999 Sb. a §852b, odst. 1, písmeno b), zákona č. 159/1999 Sb. zájezd vždy začíná momentem čerpání některé ze služeb uvedených ve Smlouvě o zájezdu, tzn. čerpáním dopravy ve chvíli zahájení procesu odbavení na letišti v České republice (u autobusové dopravy na místě srazu se zástupcem INVIA), nikoli časem vstupu do hotelového pokoje, a končí po příletu z destinace, po ukončení čerpání poslední ze služeb v rámci Smlouvy o zájezdu, tedy momentem ukončení čerpání dopravy po průchodu klientů (i se zavazadly) pasovou a celní kontrolou opět na letišti (u autobusové dopravy v cílovém místě) v České republice. Termín zájezdu je tedy ve Smlouvě o zájezdu vymezen daty, mezi kterými dochází k čerpání všech služeb v rámci dané Smlouvy o zájezdu (všech služeb zahrnutých do zájezdu). Délka pobytu je určena počtem dní a počtem nocí.

Počet dní

Počet dní je stanoven v rámci mezinárodních konvencí na základě tzv. technického pobytového dne, podle kterých první den pobytu začíná při odbavení  na letišti při odletu či u autobusové dopravy na místě srazu a poslední den pobytu končí příletem/příjezdem do místa příletu/příjezdu.

Příklad: je-li odlet 22/05 v 01.50 (tzn. v noci z 21/05 na 22/05), sraz účastníků zájezdu na letišti je vždy 2 hodiny před odletem, tj. 21/05 ve 23.50, první den pobytu tudíž začíná dnem 21/05; stejně tak při návratu: je-li přílet dne 02/06 v 00.50 (tzn. v noci z 01/06 na 02/06), poslední den pobytu končí dnem 02/06. Tento způsob výpočtu je důležitý zejména pro sjednání pojištění, neboť je potřeba být pojištěn od nástupu na dovolenou až po návrat zpět do vlasti.

Počet nocí

Počet nocí je stanoven skutečným pobytem klienta v hotelu od obsazení hotelového pokoje do jeho opuštění. Všeobecně platí, že hotelové pokoje jsou klientům dány k dispozici po 12.00 hod. první den pobytu a pokoje musí být uvolněny do 12.00 hod. poslední den pobytu.

Příklad: je-li příjezd do hotelu dne 22/05 v 05.00 ráno a je-li klient ihned ubytován v pokoji, je jako první noc pobytu počítána již noc z 21/05 na 22/05; je-li však ubytován až po 12.00 hod., je jako první noc počítána noc z 22/05 na 23/05. Podobně je to s poslední nocí: je-li odjezd z hotelu dne 02/06 v 00.50 hod. a je-li klient ve svém pokoji až do odjezdu, tzn. do 00.45, je jako poslední noc počítána noc z 01/06 na 02/06; opustí-li však klient pokoj 01/06 ve 12.00 hod. a vyčká na recepci až do odjezdu 02/06 v 00.50 hod., je jako poslední noc počítána noc z 31/05 na 01/06.

Určování počtu dní, které zájezd trvá (což mimochodem není synonymum pro výše objasněný výraz „termín zájezdu“, uvedený ve Smlouvě o zájezdu), je třeba posuzovat tak, že první a poslední den zájezdu jsou dny určeny vesměs k přepravě a není proto možné je považovat za dny plnocenného rekreačního pobytu.

 

8.           Ceny Zájezdů a služeb

 • Ceny Zájezdů a služeb uvedených na Webu, jsou aktualizovány několikrát denně. I přes maximální snahu nabízet vždy jen nejaktuálnější ceny může v ojedinělých případech dojít k situaci, kdy uvedená nabídka či cena není aktuální (liší se cena, nabídka je již vyprodaná atd.). INVIA za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost, vzhledem ke skutečnosti, že tyto informace jsou automaticky nahrávány na Web z rezervačních systémů apod. Závazná je tedy až cena uvedená na platně uzavřené Smlouvě o zájezdu či Potvrzení o zájezdu.
 • Cena zájezdu zahrnuje všechny poplatky splatné při podpisu Smlouvy o zájezdu. Cena zájezdu nezahrnuje poplatky splatné v destinaci. Obvykle se u ubytování apartmánového typu jedná o poplatek za závěrečný úklid, též nejsou zahrnuty pobytové taxy, které mohou obce či země vybírat, obvykle při ukončení pobytu (např. též odletové taxa aj.).

9.           Ostatní

 • U vybraných nabídek na Webu jsou uvedeny obvykle dva popisy ubytovacího zařízení. Jeden je označen jako oficiální závazný, druhý je pouze informativní doplňující. Pokud jsou v těchto popiscích rozdílné informace, platné jsou ty uvedené v oficiálním závazném popisu, který je poskytován INVIA.
 • Prezentace jednotlivých zájezdů a pobytů obsahuje fotografie, které jsou pouze orientační. Zejména fotografie našich klientů nejsou považovány za oficiální prezentaci zájezdu/ pobytu, nemusí odpovídat realitě a INVIA  za ně nepřebírá odpovědnost. Slouží jen k orientačnímu dokreslení situace v dané ubytovací kapacitě a jejím okolí, která mohla být pořízena ve výjimečné situaci, za neobvyklých podmínek, nebo v neobvyklých místech apod. Takové fotografie jsou označeny informací, že se jedná o fotografie našich klientů.
 • Ceny v ubytovací jednotce typu apartmán, studio apod. mohou být uvedeny při maximální obsazenosti této ubytovací jednotky, tzn. že například v případě ubytování pouze 2 osob ve 4lůžkovém apartmánu, je nutno uhradit cenu za celou ubytovací jednotku; cena při obsazení 2 osob může být odlišná od základní ceny, která je platná jen při plné obsazenosti takové ubytovací jednotky. Pokud v ubytovací jednotce je ubytována pouze jedna osoba, cena je obvykle navýšena o příplatek „jednolůžkový pokoj“. Též pokud cestuje jedna dospělá osoba a jedno dítě, je nutno ve většině případů uhradit cenu za dva dospělé, tj. není možné na dítě aplikovat dětskou cenu, která platí ve většině případů při ubytování se dvěma dospělými osobami. Stejně tak pokud se jedná o ubytování v jinak nadstandardních ubytovacích jednotkách (např. „pokoj s výhledem na moře“) bude cena navýšena o tento příplatek. O této skutečnosti je klient vždy informován ještě před podpisem Smlouvy.
 • Doplňující informace uvedené v nabídce na Webu, které nejsou součástí potvrzené Smlouvy, jsou pouze orientační. Jedná se zejména o časy letů, piktogramy informující o vybavení ubytovací kapacity (lednice, klimatizace, apod.) či těch upozorňujících klienty na nabídku výhod, dárků, bonusů a speciálních akcí INVIA
 • Dovoz zboží do ČR s sebou nese určitá omezení daná zákonem. Od cla, DPH a SPD se osvobozuje zboží dovážené cestujícími, jehož celková hodnota nepřesahuje v případě cestujících v letecké dopravě částku 430 EUR na osobu. Při dovozu zboží cestujícím mladším 15 let se částka snižuje na 200 EUR na osobu.
 • Množstevní limity u vybraných výrobků: fyzické osoby, které dováží níže uvedené vybrané výrobky pro osobní spotřebu ze zemí mimo EU, budou propuštěny s osvobozením od cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty v tomto množství:
  • Tabák, tabákové výrobky
 1. a) 200 ks cigaret nebo
 2. b) 100 ks doutníčků do 3 gramů nebo
 3. c) 50 ks doutníků nebo
 4. d) 250 g tabáku ke kouření
 • Alkohol, alkoholické nápoje:
 1. a) 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
 2. b) 2 litry alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % objemových nebo
 3. c) 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.

Každé uvedené množství představuje 100 % celkového povoleného množství – tzn. nelze povolit současně vše, ale přiměřenou kombinaci uvedených výrobků. Osvobození u tabákových a alkoholických nápojů se neposkytuje osobám mladším 18 let. U nadlimitního dovozu alkoholických nápojů přistupují pracovníci celního úřadu k doměření cla, spotřební daně a DPH.

 • Oblast zákazů a omezení: Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz „suvenýrů“, které podléhají úmluvě CITES o ohrožených druzích živočichů a rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). Podrobnější informace jsou také k dispozici na http://www.cizp.cz. Zákazník by si měl před dovozem zjistit, případně být poučen, zda zboží, které zamýšlí dovézt do ČR, nepodléhá zákazům nebo omezením podle právních předpisů o ochraně některých druhů živočichů a rostlin nebo výrobků z nich. Dále upozorňujeme na omezení vstupu produktů živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky) na území EU. Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující choroby, proto je třeba v souladu s příslušnými veterinárními právními předpisy tyto produkty, když jsou u cestujícího při dovozu zjištěny, vyhodit do připravených košů v příletové části celního úřadu. Případné podrobnější informace je možné získat na: http://www.svscr.cz. Jestliže již cestující dováží zboží v nadlimitním množství nebo zboží podléhající zákazům a omezením nebo si svým dovozem zboží není jistý, je nezbytné, aby tyto skutečnosti z vlastní vůle výslovně oznámil celníkovi v tzv. „červené zóně“, po odebrání podaných zavazadel z karuselu po příletu na letiště v ČR. Jen tak se vyhne svému případnému protiprávnímu jednání v případě překročení stanovených zákazů či omezení. Na většině letištích je zaveden tzv. systém červené a zelené zóny pro cestující, kteří nemají nic k proclení (zelená zóna), a cestující, kteří dováží zboží k proclení, včetně zboží v nadlimitním množství nebo podléhající zákazům a omezením (červená zóna). Naším společným zájmem je, aby Zákazníci byli jasně a srozumitelně informováni o svých právech a povinnostech při přepravě zboží ze třetích zemí.

Tyto informace jsou účinné od 1.2.2017 . V případě jakéhokoli rozporu s Obchodními podmínkami Invia Intenational, a.s , má vždy přednost znění Obchodních podmínek Invia Intenational, a.s